خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

گرچه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا

گرچه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا

شعر "گرچه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا" از صائب تبریزیگرچه جان ما به ظاهر هست از جانان جداموج را نتوان شمرد از بحر بی پایان جدااز جدایی قطع پیوند خدایی مشکل استگر شو...

نظر ۰ بازدید ۴۷۰
می‌شوند از سردمهری دوستان از هم جدا

می‌شوند از سردمهری دوستان از هم جدا

شعر "می‌شوند از سردمهری دوستان از هم جدا" از صائب تبریزیمی‌شوند از سردمهری دوستان از هم جدابرگ‌ها را می‌کند باد خزان از هم جداقطره شد سیلاب و واصل شد به دریای محیطت...

نظر ۰ بازدید ۶۸۴
گر چه باشند آن دو زلف مشک بار از هم جدا

گر چه باشند آن دو زلف مشک بار از هم جدا

شعر "گر چه باشند آن دو زلف مشکبار از هم جدا" از صائب تبریزیگر چه باشند آن دو زلف مشکبار از هم جدانیستند اما به وقت گیر و دار از هم جدامستی و مخموری از هم گرچه دور افتاده...

نظر ۰ بازدید ۵۴۹
با خودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جدا

با خودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جدا

شعر "با خودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جدا" از صائب تبریزیبا خودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جداهر که از خود شد جدا شد از غمِ عالم جدانان جو خور در بهشتِ جاودان پاینده باشکز ...

نظر ۰ بازدید ۵۶۲
شب فراق که داند که تا سحر چند است

شب فراق که داند که تا سحر چند است

شعر "شب فراق که داند که تا سحر چند است" از سعدیشب فراق که داند که تا سحر چند استمگر کسی که به زندان عشق در بند استگرفتم از غم دل راه بوستان گیرمکدام سرو به بالای دوست مان...

نظر ۰ بازدید ۶۹۴
اتفاقم به سر کوی کسی افتاده‌ست

اتفاقم به سر کوی کسی افتاده‌ست

شعر "اتفاقم به سر کوی کسی افتاده‌ست" از سعدیاتفاقم به سر کوی کسی افتاده‌ستکه در آن کوی چو من کشته بسی افتاده‌ستخبر ما برسانید به مرغان چمنکه هم‌آواز شما در قفسی افت...

نظر ۰ بازدید ۵۹۶
هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست

هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست

شعر "هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست" از سعدیهر صبحدم نسیم گل از بوستان توستالحان بلبل از نفس دوستان توستچون خضر دید آن لب جان‌بخش دلفریبگفتا که آب چشمهٔ حیوان دهان ت...

نظر ۰ بازدید ۸۵۸
 لاابالی چه کند دفتر دانایی را

لاابالی چه کند دفتر دانایی را

شعر "لاابالی چه کند دفتر دانایی را" از سعدیلاابالی چه کند دفتر دانایی راطاقت وعظ نباشد سر سودایی راآب را قول تو با آتش اگر جمع کندنتواند که کند عشق و شکیبایی رادیده را ...

نظر ۰ بازدید ۵۰۰
تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا

تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا

شعر "تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا" از سعدیتا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مراسوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرانگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطرتا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مر...

نظر ۰ بازدید ۶۹۷
عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

شعر "عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست" از سعدیعشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاستکان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاستهر که با شاهد گلروی به خلوت بنشستنتواند ز سر راه مل...

نظر ۰ بازدید ۷۹۴
ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما

ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما

شعر "ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما" از حافظای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شماآبروی خوبی از چاه زَنَخدان شماعزم دیدار تو دارد جانِ بر لب آمدهباز گردد یا برآید؟...

نظر ۰ بازدید ۱۵۹۳
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

شعر "دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما" از حافظدوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ماچیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ماما مریدان روی سوی قبله چون آریم؟ چونروی سوی خانهٔ خَ...

نظر ۰ بازدید ۷۵۱
رونق عهد شباب است دگر بُستان را

رونق عهد شباب است دگر بُستان را

شعر "رونق عهد شباب است دگر بُستان را" از حافظرونق عهد شباب است دگر بُستان رامی‌رسد مژدهٔ گل بلبل خوش‌الحان راای صبا گر به جوانان چمن باز رَسیخدمت ما برسان سرو و گل و ر...

نظر ۰ بازدید ۱۰۰۲
صوفی بیا که آینه صافیست جام را

صوفی بیا که آینه صافیست جام را

شعر "صوفی بیا که آینه صافیست جام را" از حافظصوفی بیا که آینه صافیست جام راتا بنگری صفای می لعل‌فام راراز درون پرده ز رندان مست پرسکاین حال نیست زاهد عالی‌مقام راعَنق...

نظر ۰ بازدید ۷۳۴
دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را

دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را

شعر "دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را" از حافظدل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا رادردا که راز پنهان خواهد شد آشکاراکشتی‌شکستگانیم ای باد شُرطِه برخیزباشد که باز بین...

نظر ۰ بازدید ۶۶۳
صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا

صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا

شعر "صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا" از حافظصلاحِ کار کجا و منِ خراب کجاببین تفاوتِ ره کز کجاست تا به کجادلم ز صومعه بگرفت و خِرقِهٔ سالوسکجاست دیرِ مُغان و شرابِ ناب کجا...

نظر ۰ بازدید ۷۳۰
سنايي غزنوي

سنايي غزنوي

چون درد عاشقي به جهان هيچ درد نيستتا درد عاشقي نچشد مرد ، مرد نيستآغاز عشق يک نظرش با حلاوتستانجام عشق جز غم و جز آه ، سرد نيستعشق آتشي ست در دل و آبي ست در دو چشمبا هر ...

نظر ۰ بازدید ۳۳۷
مصطفي زاهدي

مصطفي زاهدي

فاصله ات را بامن رعايت کنمن بي جنبه تر از آنمکه در برابر وفور عطر تو مقاومت کنمو تو را تا آخرين جرعه سر نکشماز يک فاصله که نزديک تر مي شويناخودآگاه دستهاي قلبمبه رويت ...

نظر ۰ بازدید ۳۳۲
شمس لنگرودي

شمس لنگرودي

اشتباه نکن نه زيبايي تونه محبوبيت تو مرا مجذوب خود نکردتنها آن هنگام که روح زخمي مرا بوسيديمن عاشقت شدمشمس لنگرودي

نظر ۰ بازدید ۵۴۱
هلالي جغتايي

هلالي جغتايي

گفتي بگو که در چه خيالي و حال چيست ؟ما را خيال توست تو را در خيال چيست ؟جانم به لب رسيد چه پرسي ز حال من ؟چون قوت جواب ندارم سوال چيست ؟بي‌ذوق را ز لذت تيغت چه آگهي ؟ا...

نظر ۰ بازدید ۴۸۲
ژان پل سارتر

ژان پل سارتر

گاهي بايد به دور خود يک ديوار تنهايي کشيدنه براي اينکه ديگران را از خودت دور کنيبلکه ببيني چه کسي براي ديدنت ديوار را خراب مي کندژان پل سارتر

نظر ۰ بازدید ۵۴۸
معيني کرمانشاهي

معيني کرمانشاهي

با من آئيد به ميخانه که جانان اينجاستعشق و شوريدگي و حال و دل و جان اينجاستبا من آييد با اين خانه حسرت زدگاندرد دنيا همه همراه به درمان اينجاستمي بنو شيد و از اين محن...

نظر ۰ بازدید ۴۲۰

به مناسبت حضور چشمانت آيه اي جديد به دست من رسيده استبه مني که پيامبر چشمهاي آبي تو هستمبه نام چشمهاي توشعرهايي سروده اند شاعران آواره ي تاريخبه نام چشمهاي تو خوابها...

نظر ۰ بازدید ۵۹۹
۱۲۳۴۵
 ... 
۹
لینک پرومکسثبت لینک در پست های رتبه دار گوگل
میزان بلاگساخت وبلاگ حقوقی

  تور گرجستان   |   ساخت وبلاگ  


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده