خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

 لاابالی چه کند دفتر دانایی را

لاابالی چه کند دفتر دانایی را

شعر "لاابالی چه کند دفتر دانایی را" از سعدیلاابالی چه کند دفتر دانایی راطاقت وعظ نباشد سر سودایی راآب را قول تو با آتش اگر جمع کندنتواند که کند عشق و شکیبایی رادیده را ...

نظر ۰ بازدید ۳۳۵
تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا

تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا

شعر "تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا" از سعدیتا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مراسوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرانگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطرتا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مر...

نظر ۰ بازدید ۴۲۹
عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

شعر "عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست" از سعدیعشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاستکان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاستهر که با شاهد گلروی به خلوت بنشستنتواند ز سر راه مل...

نظر ۰ بازدید ۴۲۷
ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما

ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما

شعر "ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما" از حافظای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شماآبروی خوبی از چاه زَنَخدان شماعزم دیدار تو دارد جانِ بر لب آمدهباز گردد یا برآید؟...

نظر ۰ بازدید ۷۹۷
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

شعر "دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما" از حافظدوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ماچیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ماما مریدان روی سوی قبله چون آریم؟ چونروی سوی خانهٔ خَ...

نظر ۰ بازدید ۵۵۷
رونق عهد شباب است دگر بُستان را

رونق عهد شباب است دگر بُستان را

شعر "رونق عهد شباب است دگر بُستان را" از حافظرونق عهد شباب است دگر بُستان رامی‌رسد مژدهٔ گل بلبل خوش‌الحان راای صبا گر به جوانان چمن باز رَسیخدمت ما برسان سرو و گل و ر...

نظر ۰ بازدید ۳۹۰
صوفی بیا که آینه صافیست جام را

صوفی بیا که آینه صافیست جام را

شعر "صوفی بیا که آینه صافیست جام را" از حافظصوفی بیا که آینه صافیست جام راتا بنگری صفای می لعل‌فام راراز درون پرده ز رندان مست پرسکاین حال نیست زاهد عالی‌مقام راعَنق...

نظر ۰ بازدید ۳۹۲
دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را

دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را

شعر "دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را" از حافظدل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا رادردا که راز پنهان خواهد شد آشکاراکشتی‌شکستگانیم ای باد شُرطِه برخیزباشد که باز بین...

نظر ۰ بازدید ۳۴۷
صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا

صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا

شعر "صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا" از حافظصلاحِ کار کجا و منِ خراب کجاببین تفاوتِ ره کز کجاست تا به کجادلم ز صومعه بگرفت و خِرقِهٔ سالوسکجاست دیرِ مُغان و شرابِ ناب کجا...

نظر ۰ بازدید ۳۶۳
سنايي غزنوي

سنايي غزنوي

چون درد عاشقي به جهان هيچ درد نيستتا درد عاشقي نچشد مرد ، مرد نيستآغاز عشق يک نظرش با حلاوتستانجام عشق جز غم و جز آه ، سرد نيستعشق آتشي ست در دل و آبي ست در دو چشمبا هر ...

نظر ۰ بازدید ۱۰۷
مصطفي زاهدي

مصطفي زاهدي

فاصله ات را بامن رعايت کنمن بي جنبه تر از آنمکه در برابر وفور عطر تو مقاومت کنمو تو را تا آخرين جرعه سر نکشماز يک فاصله که نزديک تر مي شويناخودآگاه دستهاي قلبمبه رويت ...

نظر ۰ بازدید ۱۰۰
شمس لنگرودي

شمس لنگرودي

اشتباه نکن نه زيبايي تونه محبوبيت تو مرا مجذوب خود نکردتنها آن هنگام که روح زخمي مرا بوسيديمن عاشقت شدمشمس لنگرودي

نظر ۰ بازدید ۱۲۰
هلالي جغتايي

هلالي جغتايي

گفتي بگو که در چه خيالي و حال چيست ؟ما را خيال توست تو را در خيال چيست ؟جانم به لب رسيد چه پرسي ز حال من ؟چون قوت جواب ندارم سوال چيست ؟بي‌ذوق را ز لذت تيغت چه آگهي ؟ا...

نظر ۰ بازدید ۱۱۵
ژان پل سارتر

ژان پل سارتر

گاهي بايد به دور خود يک ديوار تنهايي کشيدنه براي اينکه ديگران را از خودت دور کنيبلکه ببيني چه کسي براي ديدنت ديوار را خراب مي کندژان پل سارتر

نظر ۰ بازدید ۱۱۶
معيني کرمانشاهي

معيني کرمانشاهي

با من آئيد به ميخانه که جانان اينجاستعشق و شوريدگي و حال و دل و جان اينجاستبا من آييد با اين خانه حسرت زدگاندرد دنيا همه همراه به درمان اينجاستمي بنو شيد و از اين محن...

نظر ۰ بازدید ۱۰۴

به مناسبت حضور چشمانت آيه اي جديد به دست من رسيده استبه مني که پيامبر چشمهاي آبي تو هستمبه نام چشمهاي توشعرهايي سروده اند شاعران آواره ي تاريخبه نام چشمهاي تو خوابها...

نظر ۰ بازدید ۹۲

ديگر منتظر کسي نيستمهر که آمدستاره از روياهايم دزديدهر که آمدسفيدي از کبوترانم چيدهر که آمدلبخند از لب‌هايم بريدمنتظر کسي نيستماز سر خستگي در اين ايستگاه نشسته&

نظر ۰ بازدید ۱۰۹

در عرض يک دقيقه مي شوديک نفر را خرد کرددر يک ساعت مي شودکسي را دوست داشتدر يک روز مي شود عاشق شدولي يک عمر طول خواهد کشيدتا کسي را فراموش کرد گابريل گارسيا مارکز

نظر ۰ بازدید ۱۱۰

شب هامثل ديوانه اي در شهرمو روزهامثل انديشمندي در تيمارستانو يادم نيستاين سطرها راشب نوشته اميا روزدر همين شعرو لابه لاي همين سطرهازني پنهان استکه شعرهاي نانوشته ا...

نظر ۰ بازدید ۸۴

دراين شب سياهکسي مرا درآغوش نمي گيردهمه به من پشت کرده اندصندلي هاي اتاقتابلوهاي روي ديوارحتي چشمهاي تو هم درون اين قابهمه به من پشت کرده اندو خودشان را پنهان مي کنن...

نظر ۰ بازدید ۸۱

يک نفراز ميان شعله هاي بي امانگذشتيک نفرجام شوکران کشيد واز جهان گذشتيک نفربوسه زد به دار خويشتنسرخ رويمثل عاشقان گذشتيک نفريک نفرآزمون تو براي منکدام شوکران و شعل...

نظر ۰ بازدید ۷۲

تنها چيزي که قادر است اراده آهنين شما زن ها را در هم بشکند عشق است آلبا دسس پدس

نظر ۰ بازدید ۸۱

در نهانخانه عشرت صنمي خوش دارمكز سر زلف و رخش نعل در آتش دارمعاشق و رندم و ميخواره به آواز بلندوينهمه منصب از آن حور پريوش دارمگر تو زين دست مرا بي سر و سامان داريمن ب...

نظر ۰ بازدید ۷۳
۱۲۳۴۵
 ... 
۸  روانشناس ایرانی در لندن   |   ساخت وبلاگ  


رپورتاژ آگهی ثبت کن و دیده شو !! رپورتاژ آگهی ثبت کن و دیده شو !! مشاهده